Deelnemersvoorwaarden

Deelname-overeenkomst B&B Reserveringen

Op al onze diensten voor deelnemers zijn van toepassing de bepalingen uit deze deelname-overeenkomst en onze algemene voorwaarden. Deze deelname-overeenkomst en algemene voorwaarden zijn op ieder moment online in te zien. Door aanmelding op bedandbreakfastboeken.nl gaat u akkoord met de deelname-overeenkomst van B&B Reserveringen. B&B Reserveringen wordt aangeduid als "B&B Reserveringen", "wij", "we", “Bedandbreakfastboeken.nl” of "onze".

De voorwaarden uit de deelname-overeenkomst – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct online, per e-mail of per telefoon aan verhuurders beschikbaar worden gesteld. Door aanmelding of anderszins gebruik van onze website erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande deelname-overeenkomst heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Deze pagina’s, de inhoud, de lay-out en infrastructuur ervan, en de online diensten op het gebied van adverteren, contactverzoeken en reserveringen (de “service”) zijn  (intellectueel) eigendom van B&B Reserveringen en worden u alleen aangeboden voor uw gebruik, onderhevig aan onderstaande voorwaarden.

Inhoud

1. De reikwijdte van onze service
2. Wie komt in aanmerking?
3. Deelnamevormen
4.  De tarieven
5.  Linkvoorwaarde
6. Inhoud en lay-out vermeldingen
7. Reviews
8. Wijzigingen van deze voorwaarden
9.  Beëindiging deelname
10. Geen herroepingsrecht
11. Rechterlijke bevoegdheid
12. Privacy
13. Disclaimer

1. De reikwijdte van onze service
Via onze website bieden wij (B&B Reserveringen) een online platform aan, waarop deelnemers kunnen adverteren om daarmee hun accommodatie onder de aandacht te brengen van onze websitebezoekers.

2. Wie komt in aanmerking?
B&B Reserveringen streeft ernaar een uniek aanbod van accommodaties aan haar bezoekers aan te bieden. In aanmerking voor deelname komen daarom alleen ondernemers van bed & breakfast’s, vakantiehuisjes en kleinschalige hotels die;
· een kleinschalige/sfeervolle indruk maken
· niet meer dan 15 kamers aanbieden
· een persoonlijke benadering hanteren

B&B Reserveringen behoudt zich het recht voor om een accommodatie uit te sluiten van deelname als die naar oordeel van B&B Reserveringen onvoldoende aansluit bij het bestand dat zij nastreeft. Voorts behoudt B&B Reserveringen het recht af te wijken van bovengenoemde voorwaarden. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor deelname? Neem vrijblijvend contact op met B&B Reserveringen. Uitsluiting op basis van bovenstaande criteria kan slecht door B&B Reserveringen worden ingeroepen.
 

3. Deelnamevormen
U kunt kiezen uit twee deelnamevormen; de standaardvermelding en de boekingvermelding. Beide vermeldingen zijn uitgebreide vermeldingen en beschikken over informatiepagina’s, een fotoboek en een locatiepagina. U kunt uw deelnamevorm op ieder moment aanpassen. De bijdrage bedraagt slechts € 39,00 per jaar, exclusief BTW.

3.1 de standaardvermelding
Bezoekers bereiken u via een rechtstreeks contactformulier. U ontvangt gratis contactaanvragen, waarop u zelf per mail reageert. Bezoekers kunnen u niet direct boeken via ons boekingssysteem.
3.2 de boekingvermelding
Net als bij de standaardvermelding kunnen bezoekers u bij een boekingvermelding bereiken via een contactformulier. U ontvangt dus ook gratis contactaanvragen, waar u zelf per mail op reageert.

Daarnaast kunnen bezoekers u direct boeken via ons boekingssysteem, op basis van uw kalender. Ons systeem zendt u die boekingsaanvragen per e-mail. U bevestigt de boeking snel door op de link ‘accepteer’ te klikken. De websitebezoeker ontvangt via ons systeem automatisch een voorlopige bevestiging (tijdens het boeken) en later een definitieve bevestiging (indien u accepteert). Bij iedere boekingsaanvraag berekenen wij servicekosten a € 4,75. (ongeacht het aantal nachten) De servicekosten worden tijdens het boekingsproces aan de websitebezoeker meegedeeld. Indien u de boeking accepteert betaalt de websitebezoeker deze kosten dus aan u, tegelijk met uw verblijfskosten. In beginsel kost deze deelnamevorm u dus niets extra, zo lang uw kalender up-to-date is. Jaarlijks draagt u als verhuurder de servicekosten voor boekingsaanvragen af aan B&B Reserveringen.

4.  De tarieven
Prijzen zijn in euro's per jaar inclusief 21% BTW. De bijdrage per account bedraagt slechts € 39,00 per jaar, exclusief BTW. Uw jaarabonnement gaat in op het moment dat wij uw account activeren, loopt tot dezelfde datum een jaar later en wordt daarna steeds automatisch per jaar verlengd. U bent zelf verantwoordelijk om op uw geactiveerde account een standaardvermelding of boekingvermelding te plaatsen. Het niet plaatsen van een vermelding ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. U betaalt dus standaard een vaste bijdrage  à € 39,00 per jaar. Als u kiest voor boekingvermelding draagt u daarnaast ook servicekosten af. B&B Reserveringen berekent geen commissies. De betaaltermijn bedraagt 8 dagen. 

5.  Linkvoorwaarde
Als deelnemer van Bedandbreakfastboeken.nl plaatst u op uw eigen website een link naar onze pagina. Op die manier wordt de goede positie van onze website in zoekmachines als Google vastgehouden en verstevigd. Wij stellen deze voorwaarde, omdat alle deelnemers gebaat zijn bij goede vindbaarheid en we de daarmee de deelnamekosten laag kunnen houden. Plaats onze link het liefst op uw homepage of op een pagina bij een stukje tekst die over uw B&B gaat. Dit heeft veel meer effect, dan wanneer u de link op een linkpagina met veel links plaatst.

6. Inhoud en lay-out vermeldingen
Als deelnemer bent u verantwoordelijk voor de inhoud van uw presentatiepagina. Om onze website overzichtelijk en kwalitatief hoogwaardig te houden hanteren wij onderstaande spelregels:

7. Reviews
U gaat ermee akkoord dat er beoordelingen bij uw vermelding en elders op bedandbreakfastboeken.nl kunnen worden geplaatst. U begrijpt dat het hier gaat om beschrijvingen van persoonlijke belevingen en ervaringen door de bezoekers van de website. B&B Reserveringen behoudt zich het recht voor om bij twijfel beoordelingen niet te plaatsen en/of navraag te doen bij u als deelnemer. Daarnaast behoudt zij zich het recht voor om naar haar oordeel kwetsende of ongepaste beoordelingen te verwijderen.

8. Wijzigingen van deze voorwaarden
B&B Reserveringen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar deelname-overeenkomst. Deelnemers worden hierover per mail op de hoogte gebracht. Binnen een maand na bekendmaking van de wijziging, heeft de deelnemer het recht de deelname voortijdig te beëindigen. Voor de resterende periode wordt in dat geval een evenredig deel van de deelnamekosten gerestitueerd.

9. Beëindiging deelname
Deelname kan op ieder moment door één der partijen worden beëindigd.
9.1  beëindiging door deelnemer
Uiteraard heeft u ieder jaar de mogelijkheid om uw vermelding op te zeggen. Opzeggen geschiedt door ons opzegformulier ingevuld en ondertekend per post of e-mail te sturen. Wij bevestigen uw opzegging per e-mail. Een opzegging dient uiterlijk 30 dagen voordat uw abonnement verlengd zou worden bij ons binnen te zijn. B&B Reserveringen restitueert geen abonnementsgeld wanneer u voor het einde van de abonnementsperiode uw deelname beëindigd. U vindt het opzegformulier onder 'support' in het beheer/login-gedeelte van onze website. Daarnaast kunt u het formulier per e-mail bij ons aanvragen.
9.2. beëindiging door B&B Reserveringen
B&B Reserveringen behoudt zich het recht voor om een vermelding te beëindigen als B&B zich niet houdt aan de deelname-overeenkomst of B&B Reserveringen één of meerdere naar haar oordeel ernstige klachten over een B&B ontvangt. Bij beëindiging van de vermelding door B&B Reserveringen worden geen deelnamegelden gerestitueerd.

10. Geen herroepingsrecht
De deelnemer verklaart met het doen van zijn 'aanmelding' als bedrijf te handelen, waardoor consumentenbeschermende bepalingen uit de wet buiten toepassing blijven. Voor afname van onze diensten geldt daardoor geen bedenktermijn. Na een aanmelding via B&B Reserveringen/Bedandbreakfastboeken.nl kunt u zich niet beroepen op het herroepingsrecht, hetgeen te meer redelijk is omdat deelnemer binnen enkele werkdagen toegang krijgt tot zijn account. Hiermee is de dienst door B&B Reserveringen geleverd. Deelnemer is immers zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een vermelding.

11. Rechterlijke bevoegdheid
In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank Noord Nederland (locatie Groningen) bevoegd om hiervan kennis te nemen.

12. Privacy
B&B Reserveringen neemt hoge ethische richtlijnen in acht en respecteert uw privacy. Uw naam, e-mailadres en de overige gegevens die nodig zijn om deel te nemen aan onze website, zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is. Communicatie tussen u en B&B Reserveringen zal altijd vertrouwelijk verlopen. B&B Reserveringen gebruikt uw contactgegevens voor communicatie over onze website. Daarnaast is het mogelijk dat u enkele keren per jaar een nieuwsbrief van ons ontvangt. Met het gebruik van onze website verklaart u ermee in te stemmen dat wij kennis kunnen nemen van de inhoud van uw contactverzoeken / boekingen.

13. Disclaimer
Afhankelijk van de beperkingen, zoals uiteengezet in deze deelname-overeenkomst, zullen wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald, of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een maximaal bedrag van de deelnamekosten die vermeld staan onder art. 3.3. ‘de tarieven’. (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan).

B&B Reserveringen streeft ernaar dat haar website 24 uur per dag beschikbaar is. Echter is B&B Reserveringen niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, om welke reden dan ook. Het is B&B Reserveringen toegestaan om wijzigingen aan te brengen in haar website cq. de domeinnaam waarop de website vindbaar is, zolang de kern van de overeenkomst (een online account voor het adverteren van uw Bed and Breakfast) na die wijziging gehandhaafd blijft. Mocht de website van B&B Reserveringen in een uitzonderlijk geval (bijvoorbeeld wegens vereist grootschalig onderhoud) voor een bepaalde periode offline gaan, dan heeft u het recht om uw account middels een e-mail aan info@bedandbreakfastboeken.nl te bevriezen, zodat B&B Reserveringen op uw verzoek uw account kosteloos kan verlengen met die bevriezingsperiode. Mocht die bevriezingsperiode onverhoopt langer dan 6 maanden voortduren, dan heeft u recht op restitutie van een aan die overschrijding van die bevriezingsperiode evenredig deel van betaalde kosten.

Bij deelname vrijwaart u B&B Reserveringen van alle claims van derden betreffende uw vermelding, voor zover deze gebaseerd zijn op informatie (zoals teksten of foto’s) die door u aangeleverd zijn. Hieronder vallen onder meer claims wegens auteursrechtschending of privacyschending, bijvoorbeeld door het plaatsen van andermans foto’s of teksten en claims met betrekking tot misleidende handelspraktijken of oneerlijke concurrentie.